ضرب العجل مجلس به دولت برای ساماندهی موسسات مالی غیر مجار