انتظار سرمایه‌گذاران برای ورود به پروژه‌های اقتصادی زنجان