معلق شدن شهردار ونلس فرانسه به دلیل پیشنهاد حذف اسلام