هفت ورزشکار ناشنوای کرمانشاهی خود را برای مسابقات آسیا-اقیانوسیه آماده می کنند