بازدید از موزه مردم شناسی هرمزگان در روز میراث فرهنگی رایگان است