فرماندار ابرکوه: حماسه سوم خرداد هرگز از ذهن مردم و تاریخ پاک نمی شود