تیکه های فردوسی پور و یوسفی به اتفاقات تبریز در حین گزارش/فیلم