کاهش ۵۰ درصدی سطح زیر کشت گیاهان دارویی کشور در دهه گذشته