۹۰۰ میلیارد ریال اعتبارات مدیریت منابع آب خراسان شمالی جذب شد