پروازهای سوریه-اوکراین ۳ اردیبهشت مجددا از سرگرفته خواهد شد