عکس خبری/کودکان یمنی که میلیونها انسان را به گریه انداخت