استفاده از دانش آموختگان روابط عمومی کارآیی سازمان ها و ادارات را افزایش می دهد