تراکتورسازی در بازی با گسترش قهرمانی را از دست داد