اندیشه های امام خمینی(ره) درمیان نسل جوان ترویج شود