آزمون پذیرش دستیار دوره‌های فلوشیپ پنجشنبه برگزار می‌شود