سکونت 100درصدی دانشجویان غیربومی دانشگاه بوعلی در خوابگاه‌ها