فن خال:واکنش ‏هواداران بعد از مصدوميت دخيا فوق العاده بود