دولت هیچ تعهدی نسبت به جبران خسارت مردم در موسسات غیرمجاز ندارد