جامعه اسلامی نیازمند خادمان افتخاری در جبهه فرهنگی است