تعداد و وضعیت شرکت‌های دانش‌بنیان، شاخصی جدید در رتبه‌بندی دانشگاه‌ها