امسال 220 هزارتن محصولات باغی دراستان کرمانشاه تولید خواهد شد.