عزم و تلاش مضاعف محاکم برای کاهش موجودی پرونده های قضایی در سال جدید