- رانندگان ناوگان دیزلی تا پایان اردیبهشت فرصت دارند