مردم بدلیل هدایت های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری کاملاً بصیر هستند