غضنفرآبادی:تغییر استانداران در سال انتخابات شائبه سیاسی دارد/روحانی به شعار اعتدال وفادار باشد