لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی در کنار دیپلماسی/طرف مقابل شیطان است