آمریکا در برابر تهدیدات کره شمالی در کنار سئول می‌ماند