۵۵ پروژه عمرانی از محل جمع آوری زکات در قزوین عملیاتی شد