فرهادی: فرصت‌های مطالعاتی در محیط‌های صنعتی برای دانشجویان ایجاد می‌شود