الگوبرداری از شهرهای تاریخی موجب کاهش بناهای مرتفع و بزرگراه‌های شهری است