ناجا در پی تامین محیط امن فعالیت اقتصادی است/ بر رعایت حقوق شهروندی تاکید داریم