فرماندار جهرم: با فشار نمایندگان و به دلیل حمایت از مطهری برکنار شدم/ استاندار: عزل فرماندار جهرم ارت