اجلاسیه نهایی کنگره پیشمرگان مسلمان کرد در سنندج آغاز شد