خوشحالم به کاتالانی‌ها شادی دادم/ زیر فشار بودن بخشی از شغل ماست