سنگاپور از ایران خواست در مورد ادعای تیراندازی به نفتکش این کشور تحقیق کند