جایزه یک میلیون دلاری برای هک یک شرکت هواپیمایی، خودرو هوشمند در جاده های آمریکا و ژاپن