برنامه ایران و ترکمنستان برای تهاتر گاز با کالا و خدمات