رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش: برگزاری آزمون استخدامی هنوز به ما تفویض نشده است