ارزنده: در قهرمانی آسیا مدال بگیریم تلاش دیگران زیر سوال می‌رود