دهیاری های تیکمه داش 12 میلیارد ریال در بخش عمرانی و خدماتی هزینه کردند