- بدهی 4 هزار میلیارد تومانی خودروسازان به قطعه سازان