از اولین کارهای خودم راضی نیستم/ دردهایم را فریاد می‌زنم/ از کنسرت دادن بدم می‌آید