می خواهی درپرسپولیس بمانی باید حاشیه هایت را کم کنی!