نظر همه درباره‌ام منفی است؛ از چشم‌هایشان می‌خوانم!