نماینده ویژه فدراسیون بین المللی والیبال به تهران می آید