دریافت شهریه و کمک هزینه تحصیلی در مدارس دولتی هرمزگان ممنوع است