مدیریت منابع آب نیازمند عزم جدی و احساس مسئولیت همگانی است