عرضه انیمیشنی درباره شهید چمران در بازار «کن» فرانسه