تصویب آیین‌نامه به‌کارگیری مسوول ایمنی در کارگاه‌ها