فدراسیون جهانی والیبال ناظر ویژه برای مسابقات تهران اعزام می‌کند